Click Here To Help Quberscout To Survive...

Selamat Datang...

Tuesday, 17 February 2009

AKTA (PERBADANAN) PERSEKUTUAN BUDAK-BUDAK PENGAKAP MALAYSIA, 1968

MALAYSIA
Akta Parlimen

Suatu Akta bagi memperbadankan Persekutuan Budak-Budak Pengakap Malaysia (atau dalam bahasa Inggeris ”Boy Scouts Association of Malaysia”) dan bagi maksud-maksud yang berkenaan dengannya.


[21 November 1968]


MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:

Tajuk Ringkas Dan Pemakaian

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta (Perbadanan) Persekutuan Budak-Budak Pengakap
Malaysia, 1968.

(2) Akta ini hendaklah dipakai di seluruh Persekutuan.

Tafsiran

2. Dalam Akta ini melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain

Ordinace” ertinya :

(a) Ordinace Budak-Budak Pengakap, Negeri-Negeri Tanah Melayu;

(b) Ordinace Persekutuan Budak-Budak Pengakap, Sabah; atau

(c) Ordinance Persekutuan Budak-Budak Pengakap, Sarawak;

Pengakap” termasuklah Anak Serigala, Budak Pengakap, Pengakap Kanan, Pengakap Kelana, Pemimpin Pengakap, Ahli Pereman Persekutuan atau Ahli Kumpulan Baden Powell yang diiktiraf sedemikian oleh Ordinance.

Perbadanan” ertinya Persekutuan Budak-Budak Pengakap Malaysia (atau dalam bahasa Inggeris ”Boy Scouts Association of Malaysia”) yang diperbadankan oleh Akta ini;

Persekutuan” ertinya Persekutuan Budak-Budak Pengakap, yang dirujuk di bawah Ordinance.

No comments:


Designed by Najjah Indahart